Part #1

Nov 6, 2022    Pastor Curt Blanshan, Taryn Blanshan