Part #4

Nov 27, 2022    Pastor Curt Blanshan, Taryn Blanshan