Part #3

Nov 20, 2022    Taryn Blanshan, Pastor Curt Blanshan