Part #2

Nov 13, 2022    Taryn Blanshan, Pastor Curt Blanshan